برنامه کانال ها از 4 تا 8 بهمن ماه 1399

 برنامه کانال آموزش مجازی زراعت (شاک1)

   برنامه کانال آموزش مجازی باغبانی (شاک 2)

   برنامه کانال آموزش مجازی دام، دامپزشکی و آبزیان (شاک 3)

   برنامه کانال آموزش مجازی منابع طبیعی و آب و خاک (شاک 4) برنامه کانال ها از 20 تا 24 دی ماه 1399

   برنامه کانال آموزش مجازی زراعت (شاک1)

   برنامه کانال آموزش مجازی باغبانی (شاک 2)

   برنامه کانال آموزش مجازی دام، دامپزشکی و آبزیان (شاک 3)

   برنامه کانال آموزش مجازی منابع طبیعی و آب و خاک (شاک 4)


 برنامه کانال ها از 27 دی تا  اول بهمن ماه 1399

 برنامه کانال آموزش مجازی زراعت (شاک1)

   برنامه کانال آموزش مجازی باغبانی (شاک 2)

   برنامه کانال آموزش مجازی دام، دامپزشکی و آبزیان (شاک 3)

   برنامه کانال آموزش مجازی منابع طبیعی و آب و خاک (شاک 4)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 برنامه کانال ها از 4 تا 8 بهمن ماه 1399

 برنامه کانال آموزش مجازی زراعت (شاک1)

   برنامه کانال آموزش مجازی باغبانی (شاک 2)

   برنامه کانال آموزش مجازی دام، دامپزشکی و آبزیان (شاک 3)

   برنامه کانال آموزش مجازی منابع طبیعی و آب و خاک (شاک 4)

 برنامه کانال ها از 18 تا 21 بهمن ماه 1399

   برنامه کانال آموزش مجازی زراعت (شاک1)

   برنامه کانال آموزش مجازی باغبانی (شاک 2)

   برنامه کانال آموزش مجازی دام، دامپزشکی و آبزیان (شاک 3)

   برنامه کانال آموزش مجازی منابع طبیعی و آب و خاک (شاک 4)

 برنامه کانال ها از 25 تا 29 بهمن ماه 1399

   برنامه کانال آموزش مجازی زراعت (شاک1)

   برنامه کانال آموزش مجازی باغبانی (شاک 2)

   برنامه کانال آموزش مجازی دام، دامپزشکی و آبزیان (شاک 3)

   برنامه کانال آموزش مجازی منابع طبیعی و آب و خاک (شاک 4)


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0