دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۱۶۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ 
۱۱:۵۴:۱۷
کد خبر : ۲۳۰۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ 
۱۱:۴۳:۲۱
کد خبر : ۲۳۰۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ 
۱۱:۴۱:۱۳
کد خبر : ۲۳۰۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 
۱۴:۷:۱۹
صفحه1از41234.بعدي.برو


دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۲۴۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۹:۲۹
کد خبر : ۲۲۴۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۲۳:۳۱:۱۸

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور

1399


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1166
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 474
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 127161 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 616827
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 5937
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 651
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3725
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34222
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7643
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 

 برگزیدگان بخش کشاورزی استان ها 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0